تور آنتالیا

تور آنتالیا

تور آنتالیا


لیست قیمت هتل ها

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ اتاق 3 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
ASIA HOTEL سفرهای نیلوفرانه ALL
3190000 6990000 2390000 KEMER

توضیحات

BELTUR HOTEL سفرهای نیلوفرانه ALL
3390000 7190000 2490000 KEMER

توضیحات

KAFTANS BY RRH&R سفرهای نیلوفرانه ALL
3690000 7390000 2690000 KEMER

توضیحات

AURA RESORT سفرهای نیلوفرانه ALL
3790000 7590000 2890000 KEMER

توضیحات

HIMEROS BEACH سفرهای نیلوفرانه ALL
3890000 7890000 2990000 KEMER

توضیحات

RIOS BEACH سفرهای نیلوفرانه ALL
3990000 8090000 3090000 KEMER

توضیحات

CENDER HOTEL سفرهای نیلوفرانه ALL
4190000 8290000 3190000 ANTALYA

توضیحات

PALMET RESORT KIRIS سفرهای نیلوفرانه U.ALL
4590000 8590000 3690000 KEMER

توضیحات

RAMADA RESORT SIDE سفرهای نیلوفرانه U.ALL
4890000 8790000 3790000 SIDE

توضیحات

IMPERIAL SUNLAND سفرهای نیلوفرانه U.ALL
5490000 10290000 4390000 KEMER

توضیحات

GRAND RING سفرهای نیلوفرانه ALL
5690000 9190000 4490000 KEMER

توضیحات

MARITIM SARAY REGENCY سفرهای نیلوفرانه ALL
5790000 9190000 4490000 SIDE

توضیحات

SENSITIVE PREMIUM سفرهای نیلوفرانه U.ALL
5790000 9290000 4690000 BELEK

توضیحات

TRANS ATLANTIK سفرهای نیلوفرانه U.ALL
6190000 9690000 4790000 KEMER

توضیحات

GRAND PRESTIGE سفرهای نیلوفرانه ALL
6190000 9890000 4990000 SIDE

توضیحات

DAIMA BIZ سفرهای نیلوفرانه ALL
6290000 10090000 5090000 KEMER

توضیحات

DOSINIA LUXURY سفرهای نیلوفرانه U.ALL
6290000 10090000 5190000 KEMER

توضیحات

KARMIR RESORT سفرهای نیلوفرانه ALL
6390000 10190000 5290000 KEMER

توضیحات

CLUB SERA HOTEL سفرهای نیلوفرانه U.ALL
6590000 10490000 5490000 ANTALYA

توضیحات

AMARA PRESTIGE سفرهای نیلوفرانه U.ALL
6690000 10790000 5590000 KEMER

توضیحات

CRYSTAL PARAISO سفرهای نیلوفرانه U.ALL
6790000 15090000 5590000 BELEK

توضیحات

RAMADA PLAZA سفرهای نیلوفرانه U.ALL
6790000 10990000 5690000 ANTALYA

توضیحات

GRAND PARK KEMER سفرهای نیلوفرانه U.ALL
6790000 11490000 5790000 KEMER

توضیحات

GRAND PARK LARA سفرهای نیلوفرانه U.ALL
6790000 11490000 5790000 LARA

توضیحات

KAYA SIDE سفرهای نیلوفرانه U.ALL
6890000 11290000 5890000 SIDE

توضیحات

SWANDOR TOPKAPI PALACE سفرهای نیلوفرانه U.ALL
7090000 11990000 6290000 LARA

توضیحات

PGS KREMLIN PALACE سفرهای نیلوفرانه U.ALL
7090000 11990000 6290000 LARA

توضیحات

ORANGE COUNTY سفرهای نیلوفرانه U.ALL
7690000 15990000 6690000 KEMER

توضیحات

CRYSTAL PALACE سفرهای نیلوفرانه U.ALL
7790000 16090000 6690000 SIDE

توضیحات

GRANADA LUXURY سفرهای نیلوفرانه U.ALL
8190000 12790000 6990000 BELEK

توضیحات

SHERWOOD DREAMS سفرهای نیلوفرانه U.ALL
8190000 13090000 7190000 BELEK

توضیحات

CRYSTAL WATERWORLD سفرهای نیلوفرانه U.ALL
7790000 16090000 6690000 SIDE

توضیحات

RIXOS DOWNTOWN سفرهای نیلوفرانه U.ALL
8290000 13390000 7290000 ANTALYA

توضیحات

CRYSTAL SUNSET سفرهای نیلوفرانه U.ALL
9190000 16790000 7690000 SIDE

توضیحات

SPICE HOTEL سفرهای نیلوفرانه U.ALL
9490000 15790000 7990000 BELEK

توضیحات

SHERWOOD BREEZES سفرهای نیلوفرانه U.ALL
9990000 16290000 8090000 LARA

توضیحات

TITANIC BEACH LARA سفرهای نیلوفرانه U.ALL
10990000 18990000 8490000 LARA

توضیحات

ASIA HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته
3190000
نرخ اتاق 1 تخته
6990000
کودک با تخت
2390000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
BELTUR HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته
3390000
نرخ اتاق 1 تخته
7190000
کودک با تخت
2490000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
KAFTANS BY RRH&R
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته
3690000
نرخ اتاق 1 تخته
7390000
کودک با تخت
2690000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
AURA RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته
3790000
نرخ اتاق 1 تخته
7590000
کودک با تخت
2890000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
HIMEROS BEACH
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته
3890000
نرخ اتاق 1 تخته
7890000
کودک با تخت
2990000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
RIOS BEACH
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته
3990000
نرخ اتاق 1 تخته
8090000
کودک با تخت
3090000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
CENDER HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته
4190000
نرخ اتاق 1 تخته
8290000
کودک با تخت
3190000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
PALMET RESORT KIRIS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
4590000
نرخ اتاق 1 تخته
8590000
کودک با تخت
3690000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
RAMADA RESORT SIDE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
4890000
نرخ اتاق 1 تخته
8790000
کودک با تخت
3790000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
IMPERIAL SUNLAND
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
5490000
نرخ اتاق 1 تخته
10290000
کودک با تخت
4390000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
GRAND RING
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته
5690000
نرخ اتاق 1 تخته
9190000
کودک با تخت
4490000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
MARITIM SARAY REGENCY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته
5790000
نرخ اتاق 1 تخته
9190000
کودک با تخت
4490000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
SENSITIVE PREMIUM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
5790000
نرخ اتاق 1 تخته
9290000
کودک با تخت
4690000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
TRANS ATLANTIK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
6190000
نرخ اتاق 1 تخته
9690000
کودک با تخت
4790000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
GRAND PRESTIGE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته
6190000
نرخ اتاق 1 تخته
9890000
کودک با تخت
4990000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
DAIMA BIZ
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته
6290000
نرخ اتاق 1 تخته
10090000
کودک با تخت
5090000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
DOSINIA LUXURY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
6290000
نرخ اتاق 1 تخته
10090000
کودک با تخت
5190000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
KARMIR RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته
6390000
نرخ اتاق 1 تخته
10190000
کودک با تخت
5290000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
CLUB SERA HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
6590000
نرخ اتاق 1 تخته
10490000
کودک با تخت
5490000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
AMARA PRESTIGE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
6690000
نرخ اتاق 1 تخته
10790000
کودک با تخت
5590000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
CRYSTAL PARAISO
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
6790000
نرخ اتاق 1 تخته
15090000
کودک با تخت
5590000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
RAMADA PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
6790000
نرخ اتاق 1 تخته
10990000
کودک با تخت
5690000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
GRAND PARK KEMER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
6790000
نرخ اتاق 1 تخته
11490000
کودک با تخت
5790000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
GRAND PARK LARA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
6790000
نرخ اتاق 1 تخته
11490000
کودک با تخت
5790000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
KAYA SIDE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
6890000
نرخ اتاق 1 تخته
11290000
کودک با تخت
5890000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
SWANDOR TOPKAPI PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
7090000
نرخ اتاق 1 تخته
11990000
کودک با تخت
6290000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
PGS KREMLIN PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
7090000
نرخ اتاق 1 تخته
11990000
کودک با تخت
6290000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
ORANGE COUNTY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
7690000
نرخ اتاق 1 تخته
15990000
کودک با تخت
6690000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
CRYSTAL PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
7790000
نرخ اتاق 1 تخته
16090000
کودک با تخت
6690000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
GRANADA LUXURY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
8190000
نرخ اتاق 1 تخته
12790000
کودک با تخت
6990000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
SHERWOOD DREAMS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
8190000
نرخ اتاق 1 تخته
13090000
کودک با تخت
7190000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
CRYSTAL WATERWORLD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
7790000
نرخ اتاق 1 تخته
16090000
کودک با تخت
6690000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
RIXOS DOWNTOWN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
8290000
نرخ اتاق 1 تخته
13390000
کودک با تخت
7290000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
CRYSTAL SUNSET
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
9190000
نرخ اتاق 1 تخته
16790000
کودک با تخت
7690000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
SPICE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
9490000
نرخ اتاق 1 تخته
15790000
کودک با تخت
7990000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
SHERWOOD BREEZES
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
9990000
نرخ اتاق 1 تخته
16290000
کودک با تخت
8090000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
TITANIC BEACH LARA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
10990000
نرخ اتاق 1 تخته
18990000
کودک با تخت
8490000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
LARA
توضیحات

روزهای رفت

چهارشنبه |

روزهای برگشت

پنجشنبه |

مدت اقامت

6 شب و 7 روز |

تاریخ اعتبار

تابستان 97 |

خدمات

صبحانه | نهار | شام | بیمه مسافرتی | ترانسفر فرودگاهی | میان وعده |

محل اقامت

هتل |

حمل و نقل

هواپیما |

نوع پرواز

چارتر |

توضیحات تور
- پروازها چارتر و هتل گارانتی می باشد،لذا پس از در خواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمی باشد.
- مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هر گونه ممنوئیت خروج از کشور به عهده آژانس در خواست کننده می باشد.
- داشتن حداقل 7 ماه اعتبار پاسپورت از لحظه ورود طبق مقررات کشور مذکور الزامی می باشد.
شروع قیمت ها از

3.190.000تومان |

عکس اورجینال

|

کشور مقصد

ترکیه |

شهر مقصد

آنتالیا |

خط هوایی

Iran Air |

تورهای مرتبط