تور ایروان نوروز 97 با ماهان ایر

تور ایروان نوروز 97 با ماهان ایر

تور ایروان نوروز 97 با ماهان ایر


لیست قیمت هتل ها

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ اتاق 3 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
SILACHI ECONOMY سفرهای نیلوفرانه B.B
1990000 2359000 1700000 1490000 مرکز شهر

توضیحات

SILACHI SUITE سفرهای نیلوفرانه B.B
2240000 1770000 1490000 مرکز شهر

توضیحات

SILACHI LUXE سفرهای نیلوفرانه B.B
2330000 1800000 1490000 مرکز شهر

توضیحات

HRAZDAN سفرهای نیلوفرانه B.B
2280000 2620000 1780000 1490000 3 ک. تا مرکز شهر

توضیحات

AVIATRANS سفرهای نیلوفرانه B.B
2300000 2620000 1780000 1490000 مرکز شهر

توضیحات

DIAMOND سفرهای نیلوفرانه B.B
2340000 2820000 1800000 1490000 مرکز شهر

توضیحات

IMPERIAL PALACE سفرهای نیلوفرانه B.B
2390000 2920000 1820000 1820000 مرکز شهر

توضیحات

ANI PLAZA PREMIUM سفرهای نیلوفرانه B.B
2410000 2820000 1490000 مرکز شهر

توضیحات

ANI PLAZA ANI KING سفرهای نیلوفرانه B.B
2620000 3280000 1900000 1490000 مرکز شهر

توضیحات

ANI PLAZA JUNIOR SUITE سفرهای نیلوفرانه B.B
2770000 3510000 1950000 1490000 مرکز شهر

توضیحات

ARARAT سفرهای نیلوفرانه B.B
2420000 2900000 1830000 1490000 مرکز شهر

توضیحات

METROPOL سفرهای نیلوفرانه B.B
2430000 3000000 1830000 1490000 مرکز شهر

توضیحات

FORUM سفرهای نیلوفرانه B.B
2430000 3000000 1830000 1490000 2 ک. تا مرکز شهر

توضیحات

OPERA SUIT HOUSE سفرهای نیلوفرانه B.B
2440000 2900000 1840000 1490000 مرکز شهر

توضیحات

CONGRESS سفرهای نیلوفرانه B.B
2450000 2910000 1840000 1490000 مرکز شهر

توضیحات

PARIS سفرهای نیلوفرانه B.B
2460000 3250000 1850000 1490000 مرکز شهر

توضیحات

REPUBLICA STANDARD سفرهای نیلوفرانه B.B
2540000 3190000 1490000 مرکز شهر

توضیحات

REPUBLICA DELUXE سفرهای نیلوفرانه B.B
2710000 3680000 1930000 1490000 مرکز شهر

توضیحات

GOLDEN TULIP سفرهای نیلوفرانه B.B
2730000 3610000 1940000 1490000 مرکز شهر

توضیحات

MARRIOTT سفرهای نیلوفرانه B.B
2770000 3610000 1950000 1490000 مرکز شهر

توضیحات

HILTON HOTEL سفرهای نیلوفرانه B.B
2850000 3420000 1980000 1490000 مرکز شهر

توضیحات

NATIONAL سفرهای نیلوفرانه B.B
2860000 3780000 1990000 1490000 مرکز شهر

توضیحات

SILACHI ECONOMY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1990000
نرخ اتاق 1 تخته
2359000
کودک با تخت
1700000
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
SILACHI SUITE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2240000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
1770000
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
SILACHI LUXE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2330000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
1800000
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
HRAZDAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2280000
نرخ اتاق 1 تخته
2620000
کودک با تخت
1780000
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
3 ک. تا مرکز شهر
توضیحات
AVIATRANS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2300000
نرخ اتاق 1 تخته
2620000
کودک با تخت
1780000
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
DIAMOND
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2340000
نرخ اتاق 1 تخته
2820000
کودک با تخت
1800000
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
IMPERIAL PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2390000
نرخ اتاق 1 تخته
2920000
کودک با تخت
1820000
کودک بدون تخت
1820000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
ANI PLAZA PREMIUM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2410000
نرخ اتاق 1 تخته
2820000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
ANI PLAZA ANI KING
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2620000
نرخ اتاق 1 تخته
3280000
کودک با تخت
1900000
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
ANI PLAZA JUNIOR SUITE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2770000
نرخ اتاق 1 تخته
3510000
کودک با تخت
1950000
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
ARARAT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2420000
نرخ اتاق 1 تخته
2900000
کودک با تخت
1830000
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
METROPOL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2430000
نرخ اتاق 1 تخته
3000000
کودک با تخت
1830000
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
FORUM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2430000
نرخ اتاق 1 تخته
3000000
کودک با تخت
1830000
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
2 ک. تا مرکز شهر
توضیحات
OPERA SUIT HOUSE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2440000
نرخ اتاق 1 تخته
2900000
کودک با تخت
1840000
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
CONGRESS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2450000
نرخ اتاق 1 تخته
2910000
کودک با تخت
1840000
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
PARIS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2460000
نرخ اتاق 1 تخته
3250000
کودک با تخت
1850000
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
REPUBLICA STANDARD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2540000
نرخ اتاق 1 تخته
3190000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
REPUBLICA DELUXE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2710000
نرخ اتاق 1 تخته
3680000
کودک با تخت
1930000
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
GOLDEN TULIP
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2730000
نرخ اتاق 1 تخته
3610000
کودک با تخت
1940000
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
MARRIOTT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2770000
نرخ اتاق 1 تخته
3610000
کودک با تخت
1950000
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
HILTON HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2850000
نرخ اتاق 1 تخته
3420000
کودک با تخت
1980000
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
NATIONAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2860000
نرخ اتاق 1 تخته
3780000
کودک با تخت
1990000
کودک بدون تخت
1490000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات

روزهای رفت

سه شنبه | چهارشنبه | جمعه | یکشنبه |

روزهای برگشت

سه شنبه | چهارشنبه | جمعه | یکشنبه |

مدت اقامت

5 شب و 6 روز ایروان |

تاریخ اعتبار

نوروز 97 |

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان | زوج ها | سالخوردگان | معلولین | افراد مجرد | جوانان | متخصصان |

خدمات

صبحانه | راهنما فرودگاه | سیم کارت | گشت شهری | ترانسفر فرودگاهی |

محل اقامت

هتل |

حمل و نقل

هواپیما |

توضیحات
: آژانس مسافرتی سفرهای نیلوفرانه با قرارداد محکم و پیوسته با ایرلاین ماهان بصورت سالیانه و منظم و قرارداد با هتل های 3 -4 -5 ستاره توانسته همه نوع خدمات پروازی و گردشگری در مسیر ارمنستان را ارئه دهد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188701001 و 02188701000 تماس بگیرید تا از پیشنهادات ویژه کارشناسان فروش بهره مند شوید.


نوع پرواز

چارتر |

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت |

توضیحات تور
- کمیسیون کودک نصف کمیسیون بزرگسال می باشد.
- پرواز ماهان چارتر و هتل ها گارانتی می باشد و هرگونه تغییر تاریخ ، تغییر نام و کنسلی معادل سوخت کامل مبلغ تور می باشد.
عکس اورجینال

|

کشور مقصد

ارمنستان |

شهر مقصد

ایروان |

خط هوایی

Mahan Air |مقالات مرتبط

در حال حاضر مقاله مرتبط بااین تور وجود ندارد.


تورهای مرتبط