مشخصات ویزا

ویزای توریستی روسیه

مدارک

اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار | عکس رنگی تمام رخ | رزرواسیون هتل محل اقامت | رزرواسیون بلیط |

نام ویزا

ویزای توریستی روسیه |

توضیحات
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188701000 تماس بگیرید.
عکس اورجینال

|

کشور مقصد

روسیه |


اطلاعات ویزا

کاربرد ویزا نوع ویزا نوع درخواست تعداد دفعات ورود هتل مدت اعتبار قیمت توضیحات
روز کاری نوع درخواست مدت اقامت واحدهای زمان مبلغ واحد پول
ویزای توریستی انفرادی
7
عادی
یکبار ورود خیر
15
روز
4550000
ریال
توضیحات ویزای نیلوفرانه
ویزای توریستی انفرادی
2
فوری
یکبار ورود خیر
15
روز
6550000
ریال
توضیحات ویزای نیلوفرانه
ویزای توریستی انفرادی
7
عادی
یکبار ورود خیر
30
روز
5000000
ریال
توضیحات ویزای نیلوفرانه
ویزای توریستی انفرادی
2
فوری
یکبار ورود خیر
30
روز
8000000
ریال
توضیحات ویزای نیلوفرانه
ویزای تجاری انفرادی
14
عادی
یکبار ورود خیر
90
روز
12500000
ریال
توضیحات ویزای نیلوفرانه
ویزای تجاری انفرادی
14
عادی
دو بار ورود خیر
90
روز
14500000
ریال
توضیحات ویزای نیلوفرانه
ویزای تجاری انفرادی
14
عادی
چند بار ورود خیر
1
سال
29500000
ریال
توضیحات ویزای نیلوفرانهآزمایش HIV مورد نیاز است
کاربرد ویزا
ویزای توریستی
نوع ویزا
انفرادی
روز کاری/نوع درخواست
7
عادی
تعداد دفعات ورود
یکبار ورود
هتل
خیر
مدت اعتبار
15
روز
قیمت
4550000
ریال
توضیحات
کاربرد ویزا
ویزای توریستی
نوع ویزا
انفرادی
روز کاری/نوع درخواست
2
فوری
تعداد دفعات ورود
یکبار ورود
هتل
خیر
مدت اعتبار
15
روز
قیمت
6550000
ریال
توضیحات
کاربرد ویزا
ویزای توریستی
نوع ویزا
انفرادی
روز کاری/نوع درخواست
7
عادی
تعداد دفعات ورود
یکبار ورود
هتل
خیر
مدت اعتبار
30
روز
قیمت
5000000
ریال
توضیحات
کاربرد ویزا
ویزای توریستی
نوع ویزا
انفرادی
روز کاری/نوع درخواست
2
فوری
تعداد دفعات ورود
یکبار ورود
هتل
خیر
مدت اعتبار
30
روز
قیمت
8000000
ریال
توضیحات
کاربرد ویزا
ویزای تجاری
نوع ویزا
انفرادی
روز کاری/نوع درخواست
14
عادی
تعداد دفعات ورود
یکبار ورود
هتل
خیر
مدت اعتبار
90
روز
قیمت
12500000
ریال
توضیحات
کاربرد ویزا
ویزای تجاری
نوع ویزا
انفرادی
روز کاری/نوع درخواست
14
عادی
تعداد دفعات ورود
دو بار ورود
هتل
خیر
مدت اعتبار
90
روز
قیمت
14500000
ریال
توضیحات
کاربرد ویزا
ویزای تجاری
نوع ویزا
انفرادی
روز کاری/نوع درخواست
14
عادی
تعداد دفعات ورود
چند بار ورود
هتل
خیر
مدت اعتبار
1
سال
قیمت
29500000
ریال
توضیحات
آزمایش HIV مورد نیاز است

ویزاهای مرتبط