شهر مـسکو

شهر مـسکو

از محصولات فوق العاده را می‌توان در بازار‌های معروف مسکو خرید. در سمت بازار‌های شرقی‌، می‌‌توانیم به صرف شکار روز و یا برای خرید با بابوشکاها چانه بزنید. این بازار ها، میراثی از دوران شوروی سابق هستند که این تاریخ با زندگی‌ روزانه و محلی مردم روسیه ادغام شده است.