شهر سـن پترزبورگ

شهر سـن پترزبورگ

در شهر سن پترزبورگ کلمه "بازار" تجربه ی خرید معمولی اروپایی را به شما نمی‌ دهد . اولین بار بازار ها حدود دویست ساله پیش با هدف تازه ترین مواد غذایی تاسیس شدند .اما پس از پیدایش سوپر مارکت ها در روسیه, آرام آرام بازار های سنتی کمرنگ تر شدند و به مکانی برای فروش اشیای فرهنگی‌ تبدیل شدند . با این وجود‌, بازدید از بازار های سنتی راه خوبی‌ برای تجربه برخی‌ از فرهنگ های محلی است که گاهی بنظر می‌رسد که در زمان منجمد شده اند . در ادامه نگاهی‌ به بهترین بازارهای سن پترزبورگ می‌اندازیم: