درباره چین

درباره چین

کشور چین در منطقه شرق آسیا قرار گرفته‌است و مساحت آن بیش از ۹٬۵۹۶٬۰۰۰ کیلومتر مربع است که به این ترتیب بعد از روسیه،دومین کشور پهناور آسیا بهشمار می‌آید. چین دارای مرز زمینی با ۱۴ کشور است. این کشور همچنین از سمتشرق و جنوب با دریای چین شرقی، خلیج کره، دریای زرد، و دیگر آبهای آزاد احاطه شده‌است.